Kerekerdő Élménypark

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Társaságunk által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Társaságunk elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az Ön adatainak biztonságát garantálja.

Adatkezelő Adatai

Adatkezelő neve: NÍVÓ-STYLE SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye és postai címe: 4002 Debrecen, Olimpia fasor 23.
Nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adóazonosító jele: 14971141-2-09
E-mail címe: marketing@kerekerdoelmenypark.hu
Telefonszám: +36-70-779-36-16
Honlapja: https://www.kerekerdoelmenypark.hu
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Bere-Net Kft., 4611 Jéke, Táncsics u. 8., info@forweb.hu
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 4002 Debrecen, Olimpia fasor 23.
                                                                    +36-70-779-36-16
                                                                    marketing@kerekerdoelmenypark.hu
                                                                    Munkanapokon 10.00 - 16.00 óra között

Fogalom meghatározások

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„honlap”: az Adatkezelő által üzemeltetett http://www.tonerker.hu/;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 • Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen szabad megszerezni és feldolgozni, valamint azokat Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk valamennyi szükséges intézkedést megteszi annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
  megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Adatkezelések:

 • Az Ön személyes adatait előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük.
 • Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke.


Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: NÉV, CÍM, TEVÉKENYSÉG

Amennyiben az adatfeldolgozóink köre módosul, a változásokat átvezetjük a Tájékoztatónkban.

Az alábbi adatait kezeljük:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Online webshop szolgáltatás és számlázás
Cél: webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése
Szerződés teljesítése
Jogszabályi kötelezettség teljesítése

vezetéknév;

keresztnév;

lakcím;

email cím;

telefonszám;

8 év
Regisztráció a honlapon
Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása
értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.
hozzájárulás

vezetéknév,

keresztnév

e-mail cím,

telefonszám

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél szolgáltatás
Cél: kapcsolattartás,
Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük
hozzájárulás

teljes név,

e-mail cím

online azonosító szám (nem kötelező)

az Ön vásárlásainak adatai (nem kötelező)

hozzájárulás visszavonásáig: a hírlevélről történő leiratkozásig
Ügyintézés, panasz
Cél: észrevételre, panaszra történő válaszadás
Jogszabályi kötelezettség teljesítése

teljes név

e-mail cím

telefonszám

levelezési cím

egyéb személyes üzenet

5 évig
Nyereményjáték
Cél: a Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával
 • vásárlók elégedettségének növelése

hozzájárulás
jogi kötelezettség


teljes név

e-mail cím

telefonszám

lakcím

 • résztvevők esetében a játék befejezéséig

 

 • nyertesek esetében 8 évig

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára és pontosságára, mert a helytelenül szolgáltatott adatok miatti károkért nem tudunk felelősséget vállalni. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.


Sütik (cookie-k) és kezelésük

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Irodánkban ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Jogorvoslati lehetőségek

• Tájékoztatást kérhet: mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaságunk költségtérítést állapít meg.

• Kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését: személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

• Tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével): Társaságunk a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

• A felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Irányadó jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.